Jarosław Marian Toporowski

13 tekstów – auto­rem jest Ja­rosław Ma­rian To­porow­ski.

Miłość naj­le­piej poz­wa­la poz­nać praw­dzi­wego człowieka.
Dla jed­ne­go człowieka, ob­darzo­nego choćby i naj­większą miłością to wciąż in­ne war­tości lub ce­le są dla niego ważniej­sze od miłości.
Zaś dru­gi człowiek ob­darzo­ny nią, jej prag­nie naj­bar­dziej całą duszą i ciałem i prze­mienia ona każdą dzie­dzinę je­go życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 października 2017, 00:14

Jeśli bo­gac­two sa­mo w so­bie da­wałoby obiek­tywne szczęście to bo­gaty tracąc połowę swo­jego majątku po­winien szyb­ciej po­radzić so­bie z taką stratą niż bied­ny..ale tak nie jest...
Człowiek nie pot­ra­fiąc cie­szyć się tym co ma, w prze­ważającej mie­rze szu­ka swe­go szczęścia w po­siada­niu pieniędzy. Tracąc in­ne war­tości i nie sza­nując siebie w po­goni za ni­mi, uz­mysławia so­bie ze tra­ci wszys­tko do­piero gdy tra­ci pieniądze 

myśl • 23 sierpnia 2017, 17:14

Dob­rzy ludzie w miłości mają gorzej, ale zro­zumienie po­wodów dla których tak się dzieje, ot­wiera fur­tkę do by­cia szczęśli­wym. Gorzej mają, gdy kochają ludzi ob­darzo­nych mniej dob­rym ser­cem. I gorzej mają kochając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2017, 09:08

Im więcej wiemy, tym bar­dziej widzi­my, że wiele rzeczy inaczej wygląda niż na pier­wszy rzut oka. Życie jest tak złożone, że le­piej nie oce­niać, ani zaz­drościć.
I od­wrot­nie. Każdy z nas ma ta­ki ba­gaż doświad­czeń które­go nig­dy w pełni nie będzie mógł prze­kazać. Każdy ma swo­je tu i te­raz, praw­dzi­we brze­mię, które dla in­nych będzie tyl­ko wyobrażeniem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2016, 09:55

W życiu jak w podróży. Jeśli coś będzie Cię dużo koszto­wać, to drob­ne ob­ciążenia od­czu­jesz jak bi­let ulgowy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2014, 17:45

Świat ciągle zas­ka­kuje, ale wie­dza o nas bar­dziej. Zas­ka­kujące, jak wiele pot­ra­fimy przejść w życiu i jak wiele osób myśli po­dob­nie do nas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 stycznia 2014, 19:03

Skąd ty­le fałszu ? 
Gru­pa społeczna(jed­nos­tka), której sta­tus uzys­ku­je się i opiera głównie na krzyw­dzie czy wy­cofa­niu in­nych, jest za­mas­ko­wanym prze­jawem jej wewnętrznej słabości i tamą dla społeczeństwa.
Ko­nie­cznym us­pra­wied­li­wianiem mu­si więc być przy­pisy­wanie so­bie za­let i cech in­nych, dla­tego kłam­stw mu­si krążyć nad­spodziewa­nie dużo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2014, 07:54

Gdy chce­my do­wie­dzieć się, dlacze­go ktoś zaczy­na ata­kować ja­kieś ut­rwa­lone in­sty­tuc­je życia społeczne­go, czy gru­py społeczne to po­win­niśmy je zba­dać pod kątem zaz­drości . Często nie jes­teśmy świado­mi jak dużo zasług i cech bra­kuje tym oso­bom, dla­tego nie po­win­ni nas oni już tak dziwić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2014, 00:09

Me­men­to o postfeminiźmie:

Pęknięcie ścisłego związku zasług woj­sko­wych z po­lityką wyt­worzyło lukę, którą na­tural­nie zarządziły Sufrażystki.

Współczes­ne fe­minis­tki, ze swym uza­sad­nieniem mają prob­le­my, więc w błędnym ko­le je mnożą. Wewnętrzne nies­pełnione as­pi­rac­je, zaz­drość i [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 grudnia 2013, 16:04

Wo­la spra­wied­li­wości i prze­kuwa­nia po­rażek w suk­ces jest naj­większym szli­fem perfekcjonizmu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2013, 12:28
Zeszyty
  • Nowy – 13.04.2017

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 października 2017, 00:14Jarosław Ma­rian To­porow­ski do­dał no­wy tek­st Miłość naj­le­piej poz­wa­la poz­nać [...]

23 sierpnia 2017, 22:06StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Jeśli bo­gac­two sa­mo w [...]

23 sierpnia 2017, 18:52eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Jeśli bo­gac­two sa­mo w [...]

13 kwietnia 2017, 09:08Jarosław Ma­rian To­porow­ski sko­men­to­wał tek­st Dobrzy ludzie w miłości [...]

7 kwietnia 2016, 10:47krysta sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiemy, tym [...]